درباره ما

درباره خدمات منبع اصلی ~

 

OS محصولات ~ آرم OS و با نام تجاری داخل

OS-TRADEB2B خدمات کسب و کار

OS-STOREB2C Onlin خرید

خدمات دیگر –

تامین مالی از ادغام ~

3serivce حزب سوم, لجستیک, بازیافت, IPO

 

اطلاعات بیشتر خواهد شد در آمده ……