About Blu-Ray BD Introduction

About Blu-Ray ~ Blu-ray Disc (BD) is one of the next generation CD formats after DVD, which can be used to store high quality video and high capacity data storage. Blu ray disc is named because it uses 405 nm (nm) blue laser beam to read and write (DVD uses 650 nm wavelength red light […]

OSGEAR

OSGEAR Ապրանքներ

OSST ապրանքանիշն է սկզբնաղբյուրը տեխնոլոգիայի, Գրանցվել է ներառել USA, Եվրոպա, ճենապակի, Ճապոնիան եւ ավելի. Արտադրանքի կենտրոնանալ մասնագիտական ​​սպառողական էլեկտրոնային. Մենք կարող ենք աջակցել գիտելիքներ, տեխնոլոգիա, Օգտվողի մասին ձեռնարկ, ծրագրային ապահովման համար մասին հեշտ է օգտագործել. Let’s be simple in life.