ផលិតផលដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

ប្រភពដើមគឺទទួលបានប្រភពពហុដើម្បីគាំទ្រដល់ការទិញនិងលក់ ~

សេវាប្រភពដើម

បទពិសោធនិងជំនាញរបស់យើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នក. ការចំណាយលើការកាត់បន្ថយការ, ការផលិតនិងការផ្គត់ផ្គង់ធានារលូនគឺគ្រាន់តែជាហេតុផលមួយចំនួនអតិថិជនរបស់យើងអាស្រ័យលើពួកយើង.

ព & ព្រឹត្តិការណ៍

ប្រភពដើម ~ បញ្ហា

Why can’t read or play Blu-Ray DVD disc?

The technology is perfect in this day, perhaps there are some bugs exist accidentally. In fact, that is a very small matter and easy to resolve. The problem maybe include Hardware defective, Region, Compatibility, Disc Format, Low power, software support and more. Therefore any problem can cause drive non-work.   About reader failure >>> For Hardware […]

About Blu-Ray BD Introduction

About Blu-Ray ~ Blu-ray Disc (BD) is one of the next generation CD formats after DVD, which can be used to store high quality video and high capacity data storage. Blu ray disc is named because it uses 405 nm (nm) blue laser beam to read and write (DVD uses 650 nm wavelength red light […]

Atheros QualComm wireless device driver updated to windows 10 by OS-STORE

We have been updated driver to windows 10 for Atheros QualComm wireless device. Support device >>> AT1xxx / AR2xxx / AR5xxx / AR9xxx series More models will be publish as soon.   Detailed Description >>> Recommended for end-customers. Includes download options for driver-only and driver-with Atheros QualComm Wireless WiFi Software.   Purpose >>> Atheros QualComm […]

CyberLink PowerCinema Media Player software support TV Radio card

CyberLink PowerCinema 6 digital home entertainment software is an all-in-one digital media center, delivering a complete entertainment solution for the digital home via your PC. Watch and record digital HDTV and listen to radio on your PC with PowerCinema’s bundled TV-tuner card. PowerCinema 6 allows you to enjoy music, videos, photos, and DVDs. PowerCinema 6 […]