ទំនាក់ទំនង​យើងខ្ញុំ

ព​ត៌​មាន​ទំនាក់ទំនង:

ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក / WeiChat / បន្ទាត់ : ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​-ហាង

កម្មវិធី Skype: viageachng76

[email protected]​-trade.com (នាយក​ផ្នែក​សេវា)

[email protected] (នាយក​ផ្នែក​លក់)

[email protected]​-trade.com (នាយក​ទិញ)

វេ​ប​សាយ:

www.os​-store.com (B2C អ៊ីមែល​ហាង)

www.os​-trade.com (ពាណិជ្ជកម្ម B2B)

www.os​-store.org (ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ជា​ផ្លូវការ)

OS_pack_label_color