ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ -Store បានសន្យាថានឹងស្រឡាញ់ពិភពលោក ~ ទៅបរិច្ចាគកាកបាទក្រហមទីក្រុងហុងកុង

យើងសន្យា, ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទំនិញរបស់យើង, ជាអង្គការសប្បុរសគ្នាសម្រាប់ការបរិច្ចាគ, ការដឹងគុណដល់សង្គម, ដើម្បីផ្តល់ឱ្យត្រឡប់ទៅសង្គម. ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ -Store ច្ចាកំណត់ត្រា ~ ជម្រះនៃកាមេរ៉ាក្រុមហ៊ុន Kodak C195 ពិភពលោកដែលក្រុមហ៊ុន Kodak, ជាការចងចាំនៃសម័យមួយ, នៅពេលដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងកត់ត្រាទុកការជាច្រើននៃរូបភាពវិសេស, កត់ត្រាជាគ្រាបំភ្លេចបានផងដែរសម្រាប់យើង. ទោះបីជាវា […]