ស្លាកសញ្ញាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ -Store ~​​~ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ®នាំមកនូវអ្នកបទពិសោធថ្មី

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការការបង្កើតម៉ាក®ពីប្រភពដើម, មានបំណងដើម្បីចាប់ផ្តើមនៅក្នុងផលិតផលដើម. ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​-Store (ប្រភពត្រេឌីងខូដើម, ltd បាន) បង្ហាញថាយើងគឺជាប្រភពចំបងនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលីមីតធីត. យើងមាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននិងធនធានផលិតផលសកល, យីហោរបស់យើងត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ី, អាមេរិក, អឺរ៉ុបនិងផ្សេងទៀត […]

OS-STORE Tumblr Page Establish

It is OS-STORE established a tumblr.com page and intergartion with our blog. All articl will be SYNC post to tumblr and more social site. Every dear welcome to join be my friend, អរគុណ www.os-store.com: http://wp.me/p5iII1-qb

OS-STORE Twitter Page Establish

It is OS-STORE established a twitter page and intergartion with our blog. All articl will be SYNC post to twitter and more social site. Every dear welcome to join be my friend, អរគុណ www.os-store.com: http://wp.me/p5iII1-pT

OS-STORE Facebook Page Establish

It is OS-STORE established a facebook page and intergartion with our blog. All articl will be SYNC post to Facebook and more social site. Every dear welcome to join be my friend, អរគុណ www.os-store.com: http://wp.me/p5iII1-pP

OS-STORE 2013Q1 Dine Dinner Party – Thailand food restaurant

Thanks the efforts of all colleagues, reward everyone’s hard work, we dine together in Thai restaurant. And we will from time to time arrange company activities, here we would like to share photos and details with everybody. At the same time. thanks all member’s support, the first quarter of 2013 OS-STORE still steadily growing. In […]

About OS-STOTR.com

Original Source Trade is a channel of international trading company and base in Austria (អឺរ៉ុប). The cooperation of E-Commerce and office for customer is around the world to achieve the purpose. Os-store has seen accelerating growth rate in a number of business indicators, including year-to-year gross merchandising value, number of orders, registered buyers and sellers, […]